Template:LSL Constants/Link/de

From Second Life Wiki
Jump to: navigation, search

Flag Beschreibung
LINK_ROOT 1 sendet an den Root Prim des Linksets
LINK_SET -1 sendet zu allen Prims im Linkset
LINK_ALL_OTHERS -2 sendet an alle anderen Prims im Linkset
Flag Beschreibung
LINK_ALL_CHILDREN -3 sendet an alle Child Prims (alle außer den Root Prim)
LINK_THIS -4 sendet an den Prim in dem das Script ist