If/pl

From Second Life Wiki
< If
Revision as of 15:09, 8 May 2012 by Xintar Citron (talk | contribs) (→‎Najczęstsze błędy)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Opis

If jest to jedna z podstawowych instrukcji warunkowych. Dzięki niej, skrypt może podjąć decyzje co zrobić, gdy warunek jest logicznie prawdziwy lub fałszywy.
Zaletą w LSL jest, że w instrukcji można zdefiniować więcej niż jedną instrukcje jak i kilka warunków, dając nam duże możliwości sprecyzowaniu warunku.
Warunek zapisujemy w nawiasach, natomiast instrukcje w zależności jak jest napisana, w nawiasach klamrowych.

Zapis instrukcji if wygląda tak:
<lsl>if (warunek) instrukcja</lsl> <lsl>if (warunek) else </lsl> Else oznacza w przeciwnym razie. Wiec jest to wszystko co nie spełnia warunek.

Przykłady

1.Najprostsza i najczęściej stosowana instrukcja. <lsl> if ( a != b ) llSay(0,"A jest różne od B"); // Jeśli A jest różne od B </lsl>

2.Instrukcja z wykorzystaniem else <lsl> if ( A == B )// Jeśli A jest równe B { llSay(0,"A jest równe B"); } else // W przeciwnym wypadku llSay(0,"A nie jest równe B"); </lsl>

3.Instukcja zawierająca więcej niż jedną instrukcje. <lsl> if ( A == B ) // Jeśli A jest równe B { llSay(0," A jest równe B"); } else if ( A => B ) // Jeśli A jest większe lub równe B { llSay(0, "A jest większe lub równe B"); } else if ( A < B ) // Jeśli A jest mniejsze od B { llSay(0, "A jest mniejsze od B"); } </lsl>

4.Instrukcja sprawdzająca kilka warunków <lsl> if( A == B && B > C ) // Gdy A jest równe B i B jest większe od C </lsl>


Najczęstsze błędy

  • Zdarza się, że niekiedy w warunku zapisujemy znak =, jest to błąd gdyż w instrukcji zawsze używamy znaku ==, ponieważ ma on sprawdzić czy warunek jest prawdziwy lub fałszywy. Znak = przypisuje wartość.