Revision history of "LSL Portal/ca"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:52, 25 June 2010User1cat Orbit talk contribs 7,130 bytes +7,130 Created page with '{{LSL Header|ml=*}} __NOTOC__ == Benvinguts al Portal de Second Life LSL! == LSL és el llenguatge de programació de Linden utilitzat als scripts que donen interactivitat als ob...'